DIỄN ĐẠT Ý KIẾN BẰNG TIẾNG TRUNG (Phần hai)

Trong bài viết DIỄN ĐẠT Ý KIẾN BẰNG TIẾNG TRUNG phần một, chúng ta đã tìm hiểu được năm từ (cụm từ) dùng trong việc biểu đạt. Bài viết phần hai sẽ tổng hợp năm cách còn lại. 6. 依 … … 看 yī … … kàn  Tương tự như “在… …看来”, “依… …看” có

DIỄN ĐẠT Ý KIẾN BẰNG TIẾNG TRUNG (Phần một)

Diễn đạt ý kiến bằng tiếng Trung là một vấn đề mà rất nhiều học sinh sẽ gặp phải. Khi muốn bày tỏ quan điểm cá nhân thì chúng ta phải nói như nào? Bài viết này sẽ chia ra làm hai phần, tổng hợp MƯỜI CÁCH diễn đạt ý kiến bằng tiếng Trung. 1.

.