Back

[MM_Member_Decision isMember=’true’ status=’active|overdue’]
Click the link below to cancel your membership:
Cancel Membership
[/MM_Member_Decision]

[MM_Member_Decision isMember=’true’ status=’pending_cancel’]
Your subscription has been canceled and you will no longer be billed.
Your account will remain active until [MM_Member_Data name=’cancellationDate’ dateFormat=’M j, Y’].
[/MM_Member_Decision]

[MM_Member_Decision status=’canceled’]
Your account is now canceled.
[/MM_Member_Decision]

[MM_Member_Decision isMember=’false’]
Your account is canceled.
[/MM_Member_Decision]

Leave A Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH