40 MẪU CÂU THÔNG DỤNG KHI ĐI DU LỊCH

    你知道A在哪儿吗? /Nǐ zhī dào A zài nǎr ma?/ Bạn biết A ở chỗ nào không?   2.要到A要走几分钟? /Yào dào A yào zǒu jǐ fēn zhōng? / Muốn đi đến A phải mất bao phút?   3.饭馆在哪儿? /Fàn guǎn zài nǎr ?/ Khách sạn ở đâu ?   4.买票在哪儿? /Mǎi piào zài nǎr ?/

.