TỪ CHỈ PHƯƠNG HƯỚNG 朝/ 向/ 往

   Phương hướng là chủ điểm rất quan trọng và gần gũi trong việc giao tiếp. Khi chúng ta chỉ đường, khi muốn nói hướng tới ai đó làm gì, … là những lúc chúng ta cần sử dụng tới các cụm giới từ – động từ chỉ về phương hướng, trong đó thì 朝/向/往

.