LỖI GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC (2)

Hôm trước chúng ta đã có bài viết LỖI GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC phần một. Trong phần hai này, chúng ta sẽ tìm hiểu những lỗi sai giao tiếp về mặt văn hóa. 1. 送终 sòng zhōng – 送钟 sòng zhōng  Ở Trung Quốc, tặng người khác đồng hồ, đặc biệt với người

.