MỘT SỐ CÁCH DIỄN ĐẠT ĐỀ NGHỊ, ĐỀ XUẤT TRONG TIẾNG TRUNG

你看,。。。好不好?: Bạn xem /nǐ kàn , …. hǎo bù hǎo ?/ –> Với câu này vừa dùng để diễn đạt ý đề xuất vừa diễn đạt sự thương lượng.   如:你看,这样做好不好? /rú : nǐ kàn , zhè yàng zuò hǎo bù hǎo ?/ Bạn xem làm như thế này có được không?     2.要不然,。。。:

.