DIỄN ĐẠT Ý KIẾN BẰNG TIẾNG TRUNG (Phần hai)

Trong bài viết DIỄN ĐẠT Ý KIẾN BẰNG TIẾNG TRUNG phần một, chúng ta đã tìm hiểu được năm từ (cụm từ) dùng trong việc biểu đạt. Bài viết phần hai sẽ tổng hợp năm cách còn lại. 6. 依 … … 看 yī … … kàn  Tương tự như “在… …看来”, “依… …看” có

DIỄN ĐẠT Ý KIẾN BẰNG TIẾNG TRUNG (Phần một)

Diễn đạt ý kiến bằng tiếng Trung là một vấn đề mà rất nhiều học sinh sẽ gặp phải. Khi muốn bày tỏ quan điểm cá nhân thì chúng ta phải nói như nào? Bài viết này sẽ chia ra làm hai phần, tổng hợp MƯỜI CÁCH diễn đạt ý kiến bằng tiếng Trung. 1.

LỖI GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC (2)

Hôm trước chúng ta đã có bài viết LỖI GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC phần một. Trong phần hai này, chúng ta sẽ tìm hiểu những lỗi sai giao tiếp về mặt văn hóa. 1. 送终 sòng zhōng – 送钟 sòng zhōng  Ở Trung Quốc, tặng người khác đồng hồ, đặc biệt với người

LỖI GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI TRUNG QUỐC (1)

Lỗi giao tiếp với người Trung Quốc gồm các lỗi sai trong cách dùng từ không phù hợp hoặc hành động không phù hợp về văn hóa. Bài viết hôm nay sẽ liệt kê ra một số lỗi giao tiếp thường gặp về mặt từ ngữ. a.你好 nǐ hǎo  你好 là câu chào phổ biến

.