Diễn tả nhấn mạnh trong tiếng Trung

Trong tiếng Hán có rất nhiều cách dùng để diễn tả sự nhấn mạnh như: câu phản vấn, cấu trúc câu 不是。。。吗,连。。。都/也。。。,是。。。的,hoặc phủ định hai lần. Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lần lượt các cách sử dụng của các cấu trúc này nhé. I. Câu phản vấn. Khẳng định =>

.