TRỢ TỪ NGỮ KHÍ

Ngữ khí trong giao tiếp là vô cùng quan trọng, thể hiện ngữ khí, ngữ điệu trong câu nói của nhân vật. Để thể hiện ngữ khí trong câu thường xuất hiện các trợ từ ngữ khí. Vậy bạn đã biết cách sử dụng các trợ từ ngữ khí ấy chưa? Hôm nay cùng Tiếng

.