KHUYÊN NGĂN AI ĐÓ

Để khuyên ngăn, ngăn cản một ai đó đừng làm gì trong tiếng trung thì chúng ta thường sử dụng các mẫu câu khuyên ngăn. Vậy bạn đã biết sử dụng những mẫu câu khuyên ngăn trong tiếng trung chưa? Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu những mẫu câu khuyên ngăn trong tiếng

.