QUÁN DỤNG NGỮ – TIẾNG LÓNG (P6)

Ở bài học trước chúng ta đã được học ngữ quán dụng ngữ đầu tiên trong tiếng trung. Các bạn có thấy thú vị không? Các bạn đã học hết những quán dụng ngữ ấy chưa? Khi các bạn sử dụng thành thào những quán dụng ngữ các bạn sẽ rất “Tàu” đấy. Hôm nay

.