HÌNH DUNG TỪ VÀ MỘT SỐ LỖI SAI NGỮ PHÁP LIÊN QUAN

Hình dung từ là cách gọi của tính từ theo phiên âm tiếng Hán của 形容词. Khái niệm và vai trò của hình dung từ trong câu cũng tương tự như tính từ của mọi loại ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, vì một số đặc tính riêng của Hán ngữ mà trong khi sử dụng

.