GIỚI TỪ CHỈ ĐỐI TƯỢNG (P1)

Giới từ đóng vai trò rất lớn trong câu .Giới từ trong tiếng Trung không thể đứng đơn độc làm thành phần câu. Nó phải đi cùng với danh từ, đại từ hoặc cụm từ để tạo thành cụm giới từ mới có thể làm 1 thành phần trong câu. Vì vậy để câu văn

.