GIỚI TỪ CHỈ SỰ LIÊN CAN (P1)

Trong tiếng trung muốn biểu đạt về sự liên can trong hành động hay vấn đề người ta thường dùng các giới từ chỉ sự liên can. Vậy thế nào được gọi là giới từ chỉ sự liên can? Bạn đã biết cách sử dụng các giới từ chỉ liên can chưa? Nếu chưa thì

.