GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

  Trong tiếng trung mỗi thành phần sẽ đóng vai trò riêng cố định trong câu,Giới từ là những hư từ đặt trước danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ, tạo thành các cụm giới từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc cả câu về các mặt đối tượng, thời gian, nơi

.