Bổ ngữ khả năng

BỔ NGỮ KHẢ NĂNG Bổ ngữ khả năng (BNKN) dùng để biểu thị hành động có thể thực hiện được hay không thể thực hiện được. Bổ ngữ này thường do động từ hoặc hình dung từ đảm nhận ( các từ đảm nhận khá giống bổ ngữ kết quả và bổ ngữ xu hướng)

.