BIỂU THỊ GIẢ THIẾT – ĐIỀU KIỆN

Trong tiếng trung để biểu thị giả thiết – điều kiện thì người ta thường sử dụng các mẫu câu có chứa các từ nối, liên từ giả thiết. Vậy hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu về những mẫu câu chỉ giả thiết – điều kiện nhé! 1. 如果…..(的话), (那么)….. : nếu như….,

.