下去 hay下来?

Bổ ngữ xu hướng (BNXH) là một trong những điểm ngữ pháp phức tạp gây khó khăn cho người học. Trước đây, tại website đã có bài viết nói về bổ ngữ xu hướng đơn và kép. Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn những cặp bổ ngữ mà chúng ta có thể tách ra

.