Cách nói giờ và từ vựng chỉ thời gian trong tiếng Trung

Thời gian đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, câu hỏi về giờ giấc cũng là câu hỏi phổ biến trong mỗi cuộc hội thoại. Bạn muốn biết cách đọc giờ và cách nói về thời gian trong tiếng Trung? Hãy tham khảo bài viết sau đây, tiếng Trung Anfa sẽ cũng cấp cho bạn từ vựng và những mẫu câu chỉ thời gian trong tiếng Trung. Ở bài viết này bạn sẽ học được cách đặt câu cơ bản liên quan đến thời gian, và biết cách áp dụng những mẫu câu hỏi giờ này vào trong cuộc sống hằng ngày

Cách nói thời gian trong tiếng Trung
Cách nói thời gian trong tiếng Trung

I, Từ vựng thời thời gian trong tiếng Trung về chủ đề giờ

                      Tiếng Trung                         Phiên âm                        Tiếng Việt 
                           时间                          shí jiān                         thời gian 
                           小时                         xiǎo shí                           Tiếng 
                           分钟                        fēn zhōng                                  Giờ 
                          秒钟                       miǎo zhōng                                Phút 
                           半                            bàn                            Giây 
                           刻                             kè          Khắc ( 1 khắc bằng 15 phút )
                            差                              chà                              Kém 

II, từ vựng thời gian trong tiếng Trung chủ đề thứ và tuần

                     Tiếng Trung                          Phiên âm                           Tiếng Việt 
                        天 /日 /号                        tiān / Rì / hào                               Ngày
                      星期 / 礼拜                       xīng qī / lǐ bài                                Tuần 
                           星期一                         xīng qī yī                               Thứ 2 
                           星期二                          xīng qī èr                             Thứ 3
                           星期三                         xīng qī sān                             Thứ 4
                          星期四                           xīng qī sì                             Thứ 5
                          星期五                        xīng qī wǔ                             Thứ 6
                          星期六                         xīng qī liù                             Thứ 7
                          星期天                         xīng qī tiān                          Chủ nhật
                           周末                          zhōu mò                            Cuối tuần 
                        这个星期                      zhè gè xīng qī                                   Tuần này 
                   上个星期 / 上周            shàng gè xīng qī / shàng zhōu                             Tuần trước 
                    下个星期/下周                    xià gè xīng qī / xià zhōu                                 Tuần sau 

III, Từ vựng thời gian trong tiếng Trung chủ đề ngày và buổi

                      Tiếng Trung                         Phiên âm                         Tiếng Việt 
                           今天                          Jīn tiān                         Hôm nay 
                           昨天                         zuó tiān                         Hôm qua 
                           明天                         míng tiān                             Ngày mai 
                           后天                         hòu tiān                         Ngày kia 
                           前天                         qián tiān                              Ngày trước 
                           白天                         bái tiān                         Ban ngày 
                           早晨                         zǎo chén                             Sáng sớm 
                           早上                         zǎo shàng                             Buổi sáng 
                           中午                         zhōng wǔ                             Buổi trưa 
                           下午                           xià wǔ                                 Buổi chiều 
                            晚上                         wǎn shàng                         Buổi tối 
                            深夜                           shēn yè                         Đêm khuya 
                            半夜                           bàn yè                         Ban đêm 

IV, Từ vựng thời gian trong tiếng Trung chủ đề năm tháng

                           月                              yuè                            Tháng 
                           年                             nián                             Năm
                         十年                           shí nián                             Thập kỉ 
                         世纪                            shì jì                                        Thế kỉ 
                         千年                         qiān nián                           Ngàn năm 
                         一月                            yī yuè                                     Tháng 1 
                         二月                           èr yuè                             Tháng 2
                         三月                          sān yuè                             Tháng 3
                         四月                           sì yuè                             Tháng 4
                         五月                          wǔ yuè                             Tháng 5
                         六月                          liù yuè                             Tháng 6
                        七月                          qī yuè                             Tháng 7
                        八月                          bā yuè                              Tháng 8
                        九月                          jiǔ yuè                             Tháng 9
                        十月                          shí yuè                                            Tháng 10
                      十一月                         shí yī yuè                              Tháng 11
                      十二月                         shí èr yuè                             Tháng 12
                       月初                          yuè chū                              Đầu tháng 
                       中旬                        zhōng xún  Trung tuần ( Từ ngày 11 đến ngày 20                             hàng tháng )
                       月底                           yuè dǐ                            Cuối tháng 
                       月末                           yuè mò                            Cuối tháng 
                     上个月                       shàng gè yuè                                Tháng trước 
                     这个月                         zhè gè yuè                            Tháng này
                     下个月                         xià gè yuè                            Tháng sau 
                       年初                          nián chū                             Đầu năm 
                       年底                           nián dǐ                                           Cuối năm 
                     上半年                     shàng bàn nián                      Sáu tháng đầu năm 
                     下半年                        xià bàn nián                     Sáu tháng cuối năm 
                       今年                           jīn nián                            Năm nay
                       去年                           qù nián                            Năm ngoái 
                       明年                          míng nián                             Sang năm 
                       前年                          qián nián                             Năm trước 

V, Các từ vựng chỉ thời gian liên quan khác

                         季节                            Jì jié                             Mùa
                         春天                        chūn tiān                          Mùa xuân 
                         夏天                          xià tiān                            Mùa hè 
                         秋天                          qiū tiān                          Mùa thu
                         冬天                         dōng tiān                          Mùa đông
                         目前                         mù qián                          Trước mắt 
                         现在                          xiànzài                           Hiện tại 
                         最近                          zuì jìn                          Gần đây 
                        过去                          guò qù                           Quá khứ 
                        以前                          yǐ qián                           Trước đây 
                        未来                          wèi lái              Tương lai, thời gian tới 
                        后来                          hòu lái                           Sau này 
                        将来                         jiāng lái                         Tương lai 
                        平时                         píng shí              Bình thường, ngày thường 
                        刚才                         gāng cái                     Vừa rồi, ban nãy 
                        马上                         mǎ shàng                          Lập tức 
                      一会儿                           yī huǐr                          Một lát 
                        阴历                           yīn lì                          Âm lịch 
                        阳历                           Yáng lì                          Dương lịch 
     

VI, Cách nói thời gian trong tiếng Trung

1, Cách nói thứ, ngày, tháng, năm

Ngược lại với cách nói thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Việt, trong tiếng Trung chúng ta sẽ nói năm trước sau đó đến tháng và ngày.

VD: 2021年12月19日

       2021 nián 12 yuè 19 rì

       Ngày 19 tháng 12 năm 2021

2, Cách hỏi giờ trong tiếng Trung

现在几点了?

xiàn zài jǐ diǎn le?

Bây giờ là mấy giờ?

Số + + 小时 (xiǎo shí)

你等我几个小时了?

nǐ děng wǒ jǐ gè xiǎo shí le?

Bạn đợi tôi bao nhiêu tiếng rồi

3, Cách nói giờ chẵn

Số đếm + 点 (diǎn)

 现在是两点 

Xiàn zài shì liǎng diǎn

Bây giờ là 2 giờ

我九点上课

wǒ jiǔ diǎn shàng kè

Tôi 9 giờ vào học

4, Cách nói giờ hơn trong tiếng Trung:

Số + (diǎn) + số + 分 (fēn)

 现在是八点十分

Xiànzài shì 8 diǎn 10 fēn

我们七点十五分出发

Wǒ men 7 diǎn 15 fēn chū fā

7 giờ 45 phút chúng ta xuất phát

Số + 点 (diǎn) + (bàn)

现在是三点半

Xiàn zài shì sān diǎn bàn

Bây giờ là 3 giờ 30 phút

下午一点半我去图书馆了

 Xià wǔ 1 diǎn bàn wǒ qù tú shū guǎn le

1 giờ 30 chiều nay tôi đi thứ viện rồi

Số + 点 (diǎn) + 一刻 (yí kè ) 1 khắc bằng 15 phút

现在是两点一刻

xiàn zài shì liǎng diǎn yī kè

Bây giờ là 2 giờ 15 phút

现在是四点一刻

Bây giờ là 4 giờ 15 phút

五点三刻

wǔ diǎn sān kè

5 giờ 45 phút

5, Cách nói giờ kém trong tiếng Trung

差 +Số + 分 (fēn) + (diǎn)

差十分三点

Chà shí fēn sān diǎn

3 giờ kém 10 phút

差二十分八点

chā èr shí fēn bā diǎn

 8 giờ kém 10 phút

 三点差一刻

sān diǎn chā yī kè

3 giờ kém 15

IV, Cách nói thời gian trong tiếng Trung về khoảng thời gian trong ngày

Ở Trung Quốc cũng giống như Việt Nam có thể sử dụng 五 点 ( 5 giờ )  để chỉ thời gian của buổi sáng và buổi chiều. Để làm rõ là năm giờ sáng hay năm giờ chiều, bạn sẽ cần sử dụng thêm một số từ chỉ thời gian như: 早上 (zǎo shàng) – “sáng sớm”, 上午 (shàngwǔ) – “buổi sáng”, 中午 (zhōng wǔ) – “buổi trưa”, 下午 (xiàwǔ) – “buổi chiều”, hoặc 晚上 (wǎn shàng) – “ tối / đêm ”, để phân biệt thời gian trong ngày.

早上 / zǎo shàng / Sáng sớm, buổi sáng  

Dùng để chỉ buổi sáng sớm. Đó là khoảng thời gian từ bình minh đến khoảng 9:00 sáng

早上七点半我去学校
zǎo shàng qī diǎn bàn

7 giờ 30 sáng

上午 / shàng wǔ / Buổi sáng

Là khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ sáng

上午十点二十五我们下课

Shàng wǔ shí diǎn èr shí wǔ wǒ men xià kè

Chúng tôi tan học lúc 10 giờ 25 phút sáng

中午 / zhōng / Buổi trưa

 Là khoảng thời gian từ 11 giờ đến 1 giờ trưa

中午十二点零一

Zhōng wǔ shí’èr diǎn líng yī

12 giờ 1 phút trưa

下午 / xià wǔ / Buổi chiều

 Thường bắt đầu từ 1h trưa đến khoảng 5:30 đến 6 giờ khi mặt trờ bắt đầu lặn

下午四点我去跑步

Xià wǔ sì diǎn wǒ qù pǎo bù

4 giờ chiều tôi đi chạy bộ

晚上 / wǎn shàng / Buổi tối

Là khoảng thời gian từ 6 giờ chiều đến 11 giờ tối.  Ngoài ra bạn có thể sử dụng từ 深夜 (shēn yè) “khuya”, 半夜 (bàn yè) “nửa đêm” và 凌晨 (líng chén) “rạng sáng” để chỉ thời gian khác trong đêm chính xác hơn.

晚上八点我们家一起看电视

Wǎn shàng bā diǎn wǒ men jiā yì qǐ kàn diàn shì

8 giờ tối gia đình chúng tôi cùng nhau xem tivi

Chủ đề về thời gian là một trong những chủ đề quan trọng khi bạn mới bắt đầu học tiếng Trung, vì đây là chủ đề mà bạn sẽ thường gặp trong giao tiếp. Tiếng Trung Anfa hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn biết cách nói thời gian bằng tiếng Trung chuẩn và chính xác nhất.

Bạn có thể xem thêm: TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ
Nhận tự vấn khoá học: Tại đây

Tiếng trung Anfa: https://tiengtrungcoban.vn
Fanpage:  ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN 
Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa. 096 568 52 66

 

 

 

 

 

        

 

 

.